Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia wstępne i definicje

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy listwy-mdf.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Szymon Kowalski
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKRE Szymon Kowalski z siedzibą w Kosowizna ul.
Chłemińska 17, 86-253 Kijewo Królewskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej NIP: 8751560554, zwany dalej listwy-mdf.pl.
3. listwy-mdf.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających
Sklep.

§ 2 Jak zbieramy dane?

1. listwy-mdf.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie
Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności
zakładania Konta w Sklepie.
3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie
oraz podaje następujące dane:
imię i nazwisko
adres e-mail
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj)
numer telefonu
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę
Przedsiębiorcy oraz jego NIP
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych
koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
adres e-mail
imię i nazwisko
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj)
numer telefonu
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę
Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
6. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe
informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym
Sklepie.

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu:
utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości
dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku
dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:

Firma kurierska
Firma produkcyjna
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane
osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A.
z siedzibą w Poznaniu.
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy
danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez listwy-mdf.pl na
komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie
zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez listwy-mdf.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych
potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin
prezentowanych produktów w Sklepie.
2. listwy-mdf.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane
informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na
przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj
mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3. listwy-mdf.pl wykorzystuje Cookies własne w celu:
uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której
Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. listwy-mdf.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej
reklamy Google Inc z siedzibą w USA..
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie
jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. listwy-mdf.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby
odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W
większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym
połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja
identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez listwy-mdf.pl przy diagnozowaniu problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy
najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w
celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za

zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu
za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką
prywatności tam przyjętą.

§ 5 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni
pracownicy listwy-mdf.pl
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz
podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
3. listwy-mdf.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich
danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się
do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w
przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. listwy-mdf.pl może odmówić
usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych
jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności
dochodzenia przez listwy-mdf.pl roszczeń od danego Klienta.
§ 6 Zabezpieczenia

1. listwy-mdf.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem i modyfikacją. listwy-mdf.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z
normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w listwy-mdf.pl są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło
dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła
jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej,
w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres
e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do
Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty
elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4.listwy-mdf.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o
podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie
nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

listwy-mdf.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania
zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
04.12.2018